Į ką atkreipti dėmesį analizuojant metines ataskaitas?

Siunčiame pirminei peržiūrai metines ataskaitas už praėjusius metus: bandomąjį balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą; skolas, sandėlį, ilgalaikio turto apyvartą, algų likučius.

Duomenys keisis, jei:

– trūksta pirminių dokumentų (pirkimų, pardavimų, banko išrašų, kasos dokumentų, kuro nurašymo aktų, komandiruočių įsakymų, civilinių (paslaugų) sutarčių ir pan.);

Balanso eilučių paaiškinimai:

– sumokėti avansai tiekėjams, pirkėjų skolos, gauti avansai iš klientų, skolos tiekėjams gali būti didesnės sumos dėl nesudengtų skolų. Skolos dengiamos, kai gaunami visi dokumentai.
– pirktų prekių, skirtų perparduoti, savikaina yra prekių likučio sandėlyje metų pabaigai suma eurais ( likutis gali būti didelis, jei trūksta patvirtintos prekių inventorizacijos apyrašo ir nurašymo akto (aktualu, kas turi prekių)).
– kuro įsigijimo savikaina yra kuro likučio metų pabaigai suma eurais (jeigu trūksta kuro nurašymo aktų, kuras nenurašomas į sąnaudas (aktualu kas naudoja automobilį)).
– iš anksto sumokėtas pelno mokestis – kiek sumokėta per metus pelno mokesčio avansu (aktualu įmonėms, kurios turi prievolę mokėti avansinį pelno mokestį).
– atskaitingo asmens skola:
• 2 klasėje – tiek asmuo skolingas įmonei,
• 4 klasėje – tiek įmonė skolinga asmeniui.
• mokėtini mokesčiai – apskaičiuoti mokėtini mokesčiai už 202X m., kurių sumokėjimo terminas yra 202X+1 m. (pvz., taršos, nekilnojamo turto ir kiti).

Pelno (nuostolio) ataskaitos paaiškinimai:

-matysite detalizuotas pajamas ir sąnaudas už praėjusius metus. Ataskaitoje nurodytas preliminarus pelnas (su pliuso ženklu) arba nuostolis (su minuso ženklus).

Skolų ataskaitos paaiškinimai:

– duomenys nurodyti 202X metų gruodžio 31 dienai,
– su pliuso ženklu yra skolos įmonei, t. y. sumokėti avansai tiekėjams arba buhalterijai trūksta pirkimų sąskaitų;
– su minuso ženklu yra įmones skolos, t. y. gauti avansai iš klientų arba buhalterijai trūksta apmokėjimo dokumentų: banko išrašų, pavedimų iš asmeninių sąskaitų, kasos orderių arba kasos čekių.

Sandėlio ataskaitos paaiškinimai:

– ataskaitos duomenys x metų gruodžio 31 dienai,
– ataskaitoje sandėlio likučiai matomi vienetais ir pinigine verte.

Ilgalaikio turto ataskaitos paaiškinimai:

– ataskaitoje yra ilgalaikio turto duomenys x metų pradžiai, nusidėvėjimas, pokyčiai(įsigijimai/pardavimai) per x metus ir likutis x metų pabaigai;
– stulpelyje „Periodo pabaigoje-likutinė vertė” yra turimo turto vertės x metų pabaigai.
 

Darbuotojų skolų ataskaitos paaiškinimai:

– stulpelyje „Skola” yra neišmokėtų algų suma x metų gruodžio 31 d.,
– stulpelyje „Priskaitymo suma” yra bendra priskaičiuota suma už x metus;
– stulpelyje „Atskaitymo suma” yra bendra išskaičiuotų iš algos mokesčių suma už x metus;
– stulpelyje „Išmokėta” yra bendra išmokėta darbuotojui suma per x metus.

Jeigu matote, kad buhalterijai trūksta dokumentų – atsiųskite Jūsų buhalterei.

Video: Įmonės balansas: į ką atkreipti dėmesį vadovams

Dalintis:
buhalterine apskaita app

„Buhalterės.lt“ programėlė

  • Valdykite apskaitos dokumentus
  • Susisiekite su buhalteriu
  • Sužinokite svarbiausias mokesčių naujoves